Các ứng dụng bu lông ốc vít – Gắn Kết Mọi Thứ

Bu lông, đai ốc, vít, thiết bị kẹp…- kết nối mọi vật với nhau và phần hoàn thiện của chúng ảnh hưởng quyết định đến chức năng này. Bu lông ốc vít được mạ bảo vệ chống ăn mòn hoặc để đạt được các tính chất đặc biệt. Các ngành công nghiệp như xây dựng, ô tô hoặc điện tử đều có những yêu cầu cụ thể đối với các bu lông ốc vít và việc đáp ứng được tất cả những yêu cầu đặc biệt đó là nhiệm vụ của Atotech.

Để đảm bảo đạt được những yêu cầu về giá trị ma sát riêng, Atotech cung cấp các loại dầu bôi trơn, sử dụng cùng với keo chám hoặc sử dụng riêng biệt.

Ngành công nghiệp ô tô là ngành sử dụng bu lông ốc vít nhiều nhất. Bu lông ốc vít cho ô tô là một sản phẩm phức tạp cần lớp mạ chống ăn mòn và phải đạt được các thông số kỹ thuật. Atotech cung cấp đầy đủ các sản phẩm mạ điện phân cũng như nhúng quay thoat mãn những tiêu chuẩn OEM toàn cầu – Chấp nhận đối với Ô Tô.

Lớp mạ sử dụng trong ngành công nghiệp xây dựng phải không chứa Cr (VI), có khả năng chống chịu các loại chất bảo quản gỗ và phải có tính bôi trơn cao để được bắt siết nhanh hoặc cho tính chất tự khoan. Thiết kế hiện đại cũng yêu cầu bề mặt ngoài đẹp. Sự cải tiến lớp phủ cơ bản và lớp phủ ngoài cùng của Atotech với nhiều màu sắc khác nhau đạt được các yêu cầu này.

Để đáp ứng yêu cầu của ngành công nghiệp điện tử, Atotech cung cấp đầy đủ theo như chi dẫn về sự thụ động không Cr (VI) của WEEE và RoHS.

Lớp phủ chống Ăn Mòn – Các ứng dụng bu lông ốc vít